• Zájmové útvary

  • Pre všetkých od 5 do 30 rokov

    • DRUHÁCKE VŠELIČO
    • Ako už z názvu vyplýva, krúžok je zameraný na rozvoj rôznych zručností, schopností a návykov žiakov druhého ročníka. Preferujeme v ňom aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť, predovšetkým čítanie s porozumením. Žiaci-druháci pracujú s časopisom Vrabček, v ktorom riešia napr. matematické úlohy, tajničky, kreslia, strihajú, lepia a čítajú básničky či riekanky. Pri rôznych tvorivých aktivitách dbáme predovšetkým na aktuálnosť (napr. Vianoce, Veľká noc, jednotlivé ročné obdobia, Deň vody, Deň Zeme, Deň matiek...atď).

    • VESELÁ ANGLIČTINA
    • Je určená prvákom na základnej škole a nadväzuje na slovnú zásobu z hodín anglického jazyka v 1. ročníku. Hravou formou si deti preopakujú slovnú zásobu a gramatické štruktúry. Počas Veselej angličtiny je používaný classroom language, učíme sa anglické piesne a oboznamujeme sa s anglickými tradíciami (Easter Egg Hunt, Halloween, St. Patrick´s Day, Valentine´s Day, Christmas). Postupne rozvíjame aj písanie niektorých slov v anglickom jazyku. Taktiež sa venujeme aj anglickým rozprávkam (Three Billy Goats, The Gingerbread Man, The Magic Cooking Pot,... ) a využívame rôzne didaktické pomôcky – interaktívnu tabuľu, maľované čítanie, video, knihu. Metódy, ktoré využívame počas záujmového útvaru, umožňujú deťom  vnímať a používať cudzí jazyk primeraný ich veku a schopnostiam (Total Physical Responce, songs, games, drama, jazz chants, crafts,...).

    • ŠPORTOVÉ HRY
    • Športové hry sú venované žiakom 3. a 4. ročníka (9 – 10 ročným žiakom). Sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností v loptových hrách – vybíjaná, prehadzovaná, minihádzaná, minibasketbal. Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin, prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť, formuje správanie sa v kolektíve.

      

    • ANGLICKÝ JAZYK HROU
    • Práca v záujmovom útvare je zameraná na rozvoj jazykových kompetencií, s hlavným dôrazom na komunikáciu. K dosiahnutiu tohto cieľa využívame tradičné i netradičné formy a metódy práce – predovšetkým jazykové a didaktické hry, prácu v skupinách a vo dvojiciach, dramatizáciu, básničky, piesne, riekanky, situačné hry simulujúce reálne životné situácie, IKT - počítačové programy, webové stránky a pod. Pri organizácii práce máme na zreteli rôzne úrovne ovládania jazyka žiakov, k ním zodpovedajúci pracovný materiál, aby práca bola príťažlivá, zaujímavá a osožná všetkým zapojeným žiakom. FOTO TU

    • VIRTUÁLNY SVET
    • Hlavným cieľom je zlepšiť pamäťové schopnosti, logické myslenie a prácu s interaktívnou tabuľou. Venujeme sa rôznym aktivitám s interaktívnou tabuľou. Učíme sa pracovať v skupinách. Akceptovať iný názor. Zameriavame sa na matematické úlohy a vybrané slová formou hier. Zlepšujeme  si prehľad o zvieratkách a rastlinkách formou rôznych vedomostných kvízov. 

    • PRÁCA S PC
    • Činnosť je zameraná na získanie zručnosti v používaní počítača ako je práca s myšou, klávesnicou, oboznámiť sa s detskými grafickými programami a výučbovými programami. Cieľom je tiež schopnosť orientácie vo virtuálnom prostredí. 
      

    • MATEMATIKA MONITOR - doučovanie
    • Doučovanie žiakov na 2. stupni ZŠ a SŠ zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok,  príprava na MONITOR a samozrejme aj na zlepšenie známok v škole. Sme profesionálni, spoľahliví, nechýba nám zmysel pre kvalitu a výsledok práce. Priestor na zvládnutie aj tých najzložitejších úloh, rozvoj logického myslenia, množstvo testov a komplexné zhrnutie učiva počas štúdia. 

    • MLADÝ ŽURNALISTA
    • Záumový útvar približuje žiakom podstatu žurnalistiky, jej vývoj, prácu novinárov. Žiaci svoje skúsenosti rozvíjajú aj prostredníctvom exkurzií do redakcií novín, rozhlasu a vzájomnou výmenou názorov s profesionálnymi novinármi. Stávajú sa  aj mladými redaktormi pri príprave svojho žiackeho časopisu. Mapujú školské akcie, robia interview so žiakmi, ktorí dosiahli rôzne úspechy, spracúvajú zaujímavé informácie. Využívajú aj masovokomunikačné prostriedky a IKT.

      

    • MÚDRA HLAVIČKA
    • Činnosť je zameraná na riešenie rôznych labyrintov a hlavolamov, rozvíjame logické myslenie a fantáziu. Spoznávame históriu hier, riešime problémové úlohy pričom uplatňujeme vopred dané pravidlá - Hanojská veža, Pentamino, Hexamino, Sudoku a podobne.

      

    • SPEVÁCKY ZBOR ELBAČIK
    • Rozbiehame Spevácky zbor ELBAČIK, ktorého súčasťou môžeš byť aj ty. Takto prispeješ k reprezentácii školy na rôznych podujatiach či už školských ale aj rôznych iných inštitúcií. Nebude chýbať ani odmena za reprezentáciu a tiež získaš veľa nových priateľov a neopísateľných zážitkov. Neváhaj a pripoj sa k nám. Buď  prvý pri zrode nášho zboru.

    • KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV
    • Ak radi tancujete, ale máte v obývačke málo miesta, príďte k nám, do centra. Zabavíte sa a určite sa naučíte aj niečo nové. No nie len tanečníci, ale aj všetci, ktorí majú chuť príjemne stráviť čas, naučiť sa nové tanečné kreácie a etiketu tanca. No a v neposlednej rade priestor pre budúcich maturantov. Vyvrcholením stretnutí bude tanečný večierok.

    • DRAMATICKÝ KRÚŽOK
    • Zaujme hlavne tých, ktorí dokážu ostatným ponúknuť samého seba vo svojom verbálnom i neverbálnom prejave pri nácviku rozprávky, divadelných hier a scénok z bežného života, ktoré majú čo povedať divákovi každého veku. Overíte si tu i svoju nápaditosť a zručnosť pri návrhu a výrobe kostýmov a kulís.

    • FOLKÓRNY KRÚŽOK
    • Hlavným cieľom krúžku je prebudiť u detí záujem o hudbu, tanec a spev a dosiahnuť primerané výsledky v nacvičovaní základných prvkov v tanci ľudovom, modernom ale i v speve a celkovej pohybovej koordinácii.

    • FLORBAL
    • Športový záujmový útvar, kde sa deti oboznámujú z pravidlami florbalu, zásadami fair play. Z praktických činností si osvojujú základne herné činnosti jednotlivca, herné kombinácie ale aj herné systémy. Na začiatku každého tréningu  sa učia vykonávať správne herné činnosti jednotlivca, ktoré  neskôr uplatňujú v hre a modelových situáciách. S touto činnosťou je spojená aj aktívna účasť na rôznych športových podujatiach tohto typu. FOTO TU

  • Kontakty

   • Súkromné centrum voľného času ELBA
   • frantisek.tramita@elbaci.sk, scvcelba@gmail.com, rudolf.dupkala@gmail.com
   • mob.: +421 905 562 737, +421908 986 733
   • Súkromné centrum voľného času ELBA Smetanova 2 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42232244
   • DIČ: 2023331101
   • Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 2086 4046
   • PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA. DBA.
  • Prihlásenie